Hallo! Teken aan of Registreer

Kry alles onder die son by VoelgoedADS se geklassifiseerde advertensies!

— "VoelgoedADS bied jou die geleenthheid om ’n unieke teikenmark van vroue met jou produk of diens te bereik!" —

Wat doen ek

Daar is 4 stappe om te volg.

 1.  Registreer op www.voelgoedads.co.za
 2.  Hier benodig jy die volgende:
      -Naam
      -E-posadres
      -Wagwoord
 3.   Gaan na Voeg nuwe advertensie by
 4.    Hier benodig jy jou Advertensie inligting:
      -Titel van Advertensie
      -Advertensie afdeling
      -Beskrywing van +- 500 karakters
      -Telefoonnommer
      -Adres
      -1-5 foto's
 5.   Kliek nou op Stoor
      Nou is die advertensie in jou mandjie
 6.   Kliek nou op Betaal
      Nou benodig ons jou Faktuurbesonderhede en kliek op Gaan voort
      Kies jou betaalopsie tussen Krediet/Debietkaart of EFT (elektroniese oorbetaling)

 

 

Laai nuwe advertensie.

Gaan na www.voelgoedads.co.za.

Kliek op Registreer.

Vul jou besonderhede hier in. (Jou gebruikersnaam gaan op jou advertensie wys).

Gaan nou na Voeg nuwe advertensie by.

Hier benodig ons jou advertensie se inligting.

Kliek dan op stoor.

Kliek dan op Betaal.

Hier benodig ons al jou besonderhede asb.

Die volgende bladsy wys net weer vir jou al jou besonderhede, jy kan net op Gaan voort kliek onderaan die bladsy.

 

Jou Advertensie is nou beskikbaar op www.voelgoedads.co.za jy kan dit sien op die voorblad.