Hallo! Teken aan of Registreer

Kry alles onder die son by VoelgoedADS se geklassifiseerde advertensies!

— "VoelgoedADS bied jou die geleenthheid om ’n unieke teikenmark van vroue met jou produk of diens te bereik!" —

Wat is die koste?

Daar is drie opsies:

Opsie 1

Adverteer vir 3 maande
R60 per maand, dus R180.

Opsie 2

Adverteer vir 6 maande
R50 per maand, dus R300 (BTW ingesluit).

Opsie 3

Adverteer vir 12 maande
R40 per maand, dus R480 (BTW ingesluit).

Spesiale aanbod

Adverteer vir 12 maande
R30 per maand, dus R360 (BTW ingesluit).

 

 

Voeg nuwe advertensie by