Hallo! Teken aan of Registreer

Kry alles onder die son by VoelgoedADS se geklassifiseerde advertensies!

— "VoelgoedADS bied jou die geleenthheid om ’n unieke teikenmark van vroue met jou produk of diens te bereik!" —

Gebruikvoorwaardes

Bepalings en voorwaardes:

 1. Adverteerders op voelgoed Ads moet ouer as 18 jaar wees.

 1. Deur gebruik te maak van voelgoedAds.co.za stem jy in om nie:

 • enige wette te oortree nie.
 • materiaal te laai wat bedreigend, beledigend, lasterlik of onwelvoeglik is nie.
 • vals of misleidend te wees nie.
 • inbreuk te maak op ’n derde party nie.
 • spam, kettingbriewe of piramiede skemas te versprei nie.
 • virusse of enige ander tegnologiese programme te versprei wat skadelik kan wees vir voelgoedAds of die gebruikers daarvan nie.
 • enige robot spider, scraper of ander outomatiese metodes te gebruik om toegang tot voelgoed Ads en inhoud vir enige rede te verkry nie.
 • sonder toestemming inligting oor ander in te samel nie, insluitende e-posadresse.
 1. Die volgende mag nie op voelgoed Ads geadverteer word nie:

 • Alkohol en tabakprodukte
 • Nagemaakte produkte, replikas of enige produk wat bestaande handelsname skade berokken
 • Materiaal wat kopiereg oortree, insluitende maar nie beperk nie tot sagteware of ander digitale goedere waarvoor jy nie die reg het om dit te verkoop nie
 • Vuurwerke, plofstof, toestelle wat skade kan aanrig, radio-aktiewe materiaal of gifstowwe
 • Wapens en ander soortgelyke items, insluitende maar nie beperk nie tot vuurwapens, ammunisie, paintball-gewere, BB-guns en windbukse
 • Onwettige dwelms of stowwe, of items wat gebruik word om dwelmmiddels te vervaardig
 • Onwettige items of dienste
 • Loterykaartjies, poslotery-inskrywings en dobbelmasjiene
 • Enige materiaal wat sedeloos, pornografies of skadelik vir minderjariges is
 • Aanstootlike materiaal en naakfoto’s
 • Vergeseldienste wat seksuele dienste aanbied of impliseer
 • Prostitusie of advertensies wat seks aanbied, seksuele gunste of aksies in ruil vir iets anders
 1. Die volgende mag nie deel vorm van ’n advertensie op voelgoed Ads nie:

 • Onvanpaste taal
 • Onvanpaste foto’s
 • Diskriminasie teen ras, geloof of nasionaliteit

 

 1. Dit is die adverteerder se verantwoordelikheid om toe te sien dat, voor ’n advertensie gelaai word, die inhoud daarvan voldoen aan voelgoed Ads se gebruiksvoorwaardes asook ander toepaslike wette. Hiermee stem jy in om gehoor te gee aan die voorwaarde om nie enige wette te oortree nie soos genoem in 2.
 1. Hiermee stem jy in om ons nie verantwoordelik te hou vir dit wat ander gebruikers laai of doen nie.

  Dit is nie ons verantwoordelikheid om dit wat gebruikers laai na te gaan nie en ons is ook nie betrokke by die transaksie wat plaasvind tussen gebruikers nie. Aangesien die meeste van die inhoud op voelgoed Ads van ander gebruikers afkomstig is, waarborg ons nie die akkuraatheid van advertensies of die kommunikasie tussen gebruikers nie, asook nie die kwaliteit en veiligheid, en of dit wat geadverteer word wettig is nie.

  Ons aanvaar onder geen omstandighede verantwoordelikheid vir die laai van enige onwettige, dreigende, beledigende, lasterlike, onsedelike of onwelvoeglike inligting, of materiaal wat die regte van ’n ander persoon oortree of skend nie, insluitend maar nie beperk nie tot enige gedrag wat tot ’n kriminele oortreding mag lei, aanleiding gee tot regsaanspreeklikheid of die oortreding van enige toepaslike wet.

  Ons kan nie altyd foutlose en veilige toegang tot ons dienste verseker nie, of dat foute betreffende dienste reggestel gaan word nie. Hoewel ons redelike pogings aanwend vir ononderbroke diens, word dit nie gewaarborg nie. Ons gee ook nie enige waarborge (direk of geïmpliseer) rakende die beskikbaarheid van ons dienste nie.

  Ons sal nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies wat sal spruit uit adverteerders se gebruik van voelgoed Ads nie, of dit nou geld (insluitende wins), welwillendheid, reputasie, of enige spesiale, indirekte of gevolglike skade is.


   
 2. Deur gebruik te maak van voelgoed Ads gee jy toestemming dat jou persoonlike inligting op voelgoed Ads se stelsel versamel en gestoor mag word. Jy stem ook hiermee in om enige kommunikasie rakende bemarking van ons te ontvang, tensy jy ons inlig dat jy nie hierdie soort kommunikasie wil ontvang nie.
   
 3. Om die sekuriteit en betroubare funksionering van die webtuiste vir alle gebruikers te verseker, behou voelgoed Ads die reg om die nodige stappe te neem om die sekuriteit, integriteit en betroubaarheid van sy netwerk en interne toepassings te behou.